Algemene voorwaarden PienPino

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van PienPino of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Wij raden u verder aan deze voorwaarden goed door te lezen.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van PienPino zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor PienPino slechts bindend, indien en voor zover deze door PienPino uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 1. Definities

Webwinkel PienPino: gevestigd in Weerselo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 86163531 handelend onder de naam PienPino.

Website: de website van PienPino, te raadplegen via www.pienpino.nl en alle bijhorende subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met webwinkel PienPino en/of zich geregistreerd heeft op de website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen webwinkel, PienPino en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 1. Prijzen en informatie

Alle op de Website en op andere van PienPino afkomstige media vermelde prijzen zijn inclusief btw. De prijzen kunnen wijzigen indien andere heffingen van overheidswege worden opgelegd.

Er worden aparte verzendkosten gerekend.

De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. PienPino kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website en op andere van PienPino afkomstige media correct zijn. Deze zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Alle aanbiedingen van PienPino zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Wij zijn niet gebonden aan genoemde aanbiedingen indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website, nieuwsbrief of andere media.

PienPino behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.

PienPino behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten in prijsvermelding te corrigeren.

Wij staan ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Indien een gebrek aan het product tijdig is gemeld, zullen wij het gebrek zo snel mogelijk herstellen of vervangen. 

PienPino is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de producten of diensten van PienPino. 

De aansprakelijkheid van ons is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende producten of diensten. 

Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. 

 • Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, stakingen, transportproblemen, bedrijfsstoringen, brand, overstromingen en andere ernstige storingen in het bedrijf van PienPino of haar leveranciers.

 

 1. Levering

De producten worden geleverd door PostNL of DHL.

De levertijd binnen Nederland bedraagt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen.

De levertijd buiten Nederland zal binnen 7 werkdagen verstuurd worden. De levertijd is afhankelijk van de afhandeltijd bij PostNL of DHL.

PienPino zal zich inspannen om de bestelling binnen de gestelde levertijd te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die worden veroorzaakt door externe factoren.

Indien de levertijd niet haalbaar is, zullen wij de klant hier tijdig van op de hoogte stellen.

 

     5. Bestellen vanuit het buitenland

We begrijpen dat onze website niet altijd perfect aansluit op de behoeften van al onze klanten, vooral degenen die buiten Nederland wonen. Daarom bieden we een eenvoudige oplossing aan voor het plaatsen van bestellingen vanuit het buitenland.

Als je niet in staat bent om via onze website te bestellen omdat je in het buitenland woont, neem dan gerust contact met ons op via: pienpinojewellery@gmail.com. Stuur ons een e-mail met de volgende informatie:

 • De items die je graag had willen bestellen.
 • Je naam en achternaam.
 • Je volledige adres, inclusief postcode en woonplaats.
 • Je e-mailadres en telefoonnummer.

Wij zullen vervolgens een bestelling voor je aanmaken en de factuur via e-mail naar je versturen. Houd er rekening mee dat de verzendkosten kunnen variëren, afhankelijk van je locatie. We zullen deze kosten met je bespreken en een akkoord bereiken voordat we de bestelling verzenden.

We streven ernaar om onze service zo flexibel en klantvriendelijk mogelijk te maken, zodat je overal ter wereld van onze prachtige sieraden kunt genieten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt of hulp nodig hebt bij het plaatsen van je bestelling vanuit het buitenland.

 

     6. Herroepingsrecht / retourneren

Dit is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met de  webwinkel, website, of ander (social) media kanaal, PienPino binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen te ontbinden.

De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • Als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Klant dient de retourkosten zelf te dragen. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de klant.

Binnen de in lid A bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

Klant kan de Overeenkomst conform de in lid A van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping te zenden aan PienPino, of op andere ondubbelzinnige wijze aan PienPino kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. PienPino bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid A van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

De klant dient het geleverde product bij ontvangst te controleren op eventuelegebreken en gebreken binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te melden aan ons. 

We nemen geen hand gemaakte sieraden retour, aangezien deze speciaal worden gemaakt op bestelling. Voor vragen over u sieraad stuur ons gerust een bericht.

 

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

PienPino

Tip 5

7595 KN Weerselo

 

Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het retour worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.

Wij nemen alleen een retour in behandeling als deze voorzien is van het ordernummer en de reden van het retour.

 

     7. Garantie / Vermaak Sieraden 

Bij PienPino bieden wij een garantie van 6 maanden op al onze sieraden. Deze garantie dekt fabricagefouten en defecten, met enkele uitzonderingen:

 1. Normale slijtage en krassen die ontstaan ​​door dagelijks gebruik vallen niet onder onze garantie.
 2. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of opslag van het sieraad wordt niet gedekt.
 3. Sieraden die zijn aangepast of gewijzigd door een derde partij buiten PienPino worden niet gedekt.

Indien je een defect of beschadigd product hebt ontvangen en aanspraak wilt maken op de garantie, vragen wij je direct contact met ons op te nemen. Voor webshopbestellingen verzoeken wij je een e-mail te sturen naar pienpinojewellery@gmail.com, waarin je een foto van het beschadigde item en het bestelnummer toevoegt. Ook als je twijfelt over de staat van je sieraad of als het niet goed sluit, neem dan gerust contact met ons op.

Let op: Wij kunnen geen verloren sieraden vergoeden; het defecte item is vereist voor compensatie of reparatie.

 

     8. Betaling en eigendomsvoorbehoud

Klant dient betalingen aan Webwinkel PienPino volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Webwinkel PienPino is vrij in keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op de dag na levering.

Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door PienPino is gewezen op de te late betaling en PienPino de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplchtigen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is PienPino gerechtigd de door hen gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. PienPino kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling via een van de aangeboden betaalmethoden.

Alle geleverde producten blijven eigendom van PienPino totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Zolang de eigendom van de producten niet is overgegaan op de klant, is het de klant niet toegestaan de producten te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten en diensten van PienPino berusten bij PienPino. 

Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PienPino gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten. Geschillen en toepasselijk recht

    9. Klachten

Klachten over de geleverde producten of diensten kunnen worden gemeld via het contactformulier op de website van ons, dan zullen wij er zo spoedig mogelijk op antwoorden.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij PienPino ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

    10. Voorwaarden PienPino Cadeaubon

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn deze Cadeaubonvoorwaarden van toepassing op alle door PienPino uitgegeven Cadeaubonnen. Door gebruik te maken van de Giftcard aanvaard je deze voorwaarden en verbind je jezelf deze na te leven.

Deze voorwaardenzijn van toepassing op alle door PienPino uitgegeven cadeaubonnnen.

De Cadeaubon wordt per mail geleverd. Deze mail is voorzien van een unieke code, deze kun je gebruiken via de website. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de cadeaubon . In geval van verlies van de cadeaubon vindt er geen vergoeding plaats.

Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden voor transacties op de Website. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen) dan dient het verschil betaald te worden met een andere betaalmethode.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Eventuele restwaarde van de cadeaubon kan gebruikt worden in een volgende bestelling.

Wannneer een transactie (deels) is voldaan met een Cadeaubon en PienPino overgaat tot restitutie voor een (deel) van het totaal, dan zal deze restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubon –Saldo. Indien dit niet toereikend mocht zijn, dan zal voor restant terugbetaald worden door middel van dezelfde andere betaalmethode welke is gebruikt in de transactie.

Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden of en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Deze Cadeaubon Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Gebruikers wordt aangeraden om de Cadeaubon Voorwaarden telkens voor aanschaf en/of voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft de gebruiker na ingaan van de wijzigingen de Cadeaubon  gebruiken, dan aanvaard deze daarmee de gewijzigde voorwaarden.

    11. Tot slot

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 6 november 2023 en zijn van toepassing op alle bestellingen die vanaf die datum worden geplaatst.

PienPino behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze schriftelijk door PienPino zijn bevestigd.

PienPino is gerechtigd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.  

Deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 'schriftelijk': per brief, per e-mail of via het contactformulier op de website van PienPino.

In geval van onduidelijkheid over de interpretatie van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

 

 

KvK-nummer: 86163531

BTW-nummer: NL004200932B54

E-mailadres: pienpinojewellery@gmail.com

Website: www.pienpino.nl